De samenleving is doortrokken van ontwikkelingen die mogelijk zijn geworden door digitale technologie. Deze digitalisering brengt oneindig veel mogelijkheden met zich mee maar zorgt ook voor risico’s en bedreigingen, en roept grote maatschappelijke vraagstukken op. Omdat technologische en sociale ontwikkelingen hierbij hand in hand gaan, komt het domein Sociale en Geesteswetenschappen dit voorjaar met drie nieuwe calls op het gebied van digitalisering. Vanuit de uiteenlopende vertrekpunten, achterliggende agenda’s, partners en agenda-opbouw versterken de calls elkaar en bestrijken deze een groot deel van het digitale onderzoeksdomein. Nu, meer dan ooit, staat digitalisering op de agenda.

Vooraankondiging call ‘NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW’

Portret van man in grote pixels

Met de call for proposals ‘NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW’ geeft NWO invulling aan het domeinplan Social Sciences & Humanities – voorheen het Sectorplan SSH (www.sectorplan-ssh.nl) – van het ministerie van OCW. In het domeinplan is onder meer de urgentie onderkend om de grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden die big data, kunstmatige intelligentie en sociale media oproepen. Ook vragen rond de wetenschapsbeoefening zijn hierin niet vergeten: hoe kunnen de SSH op een verantwoorde manier inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen? En hoe komt het veld tot meer structurele samenwerking over grenzen van disciplines heen?

Door in de komende jaren in twee subsidierondes gericht substantiële middelen in te zetten op een domeinbreed plan rond digitalisering krijgen de disciplines van het SGW-domein onderling de mogelijkheid samen te werken en in te spelen op de toenemende kansen en uitdagingen van de digitale samenleving.

Planning en voorwaarden

Deadline voor verplichte vooraanmeldingen is op 19 maart 2019. Aanvraag door ten minste twee onderzoekers, waarvan één uit de Geesteswetenschappen en de ander uit de Sociale wetenschappen.

Verwachte opening call: Half februari
Deadline verplichte vooraanmelding: 19 maart 2019
Budget: € 6 mln
Maximum aanvraag: € 750.000
Contactpersoon: Carry Hergaarden; OC-digitalisering@nwo.nl

Meer informatie

Call ‘Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld’

Gezicht vrouw met gekleurd licht

Een grote uitdaging in digitale samenlevingen is het vinden van (technologische en institutionele) oplossingen voor fundamentele waardenconflicten. Dat staat centraal in dit onderzoeksprogramma. Doel is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten om daarmee het beleid van de partners in dit programma te versterken.

De call vormt een samenwerking met de Gemeente Den Haag en verschillende meefinancierende ministeries. De onderzoeksagenda sluit aan op de kennisvragen van deze partijen en op nog onbeantwoorde onderzoeksvragen op het betreffende onderzoeksterrein, en wordt gekenmerkt door de interactie tussen publieke waarden en digitale technologie. De sleutelvraag daarbij is hoe publieke waarden te borgen in digitale projecten. De vier thema’s van de agenda zijn: Nieuwe digitale technologie in de moderne rechtsstaat; Privacy en mensenrechten in nieuwe digitale netwerken; Big data science voor een democratische publieke ruimte; Complexiteit als gevolg van hyper-connectiviteit voor publieke en private actoren.

Partners

Gemeente Den Haag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Justitie en Veiligheid

MVI-benadering

Het nieuwe onderzoeksprogramma maakt deel uit van Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). MVI-onderzoek brengt mogelijke ethische en maatschappelijke (zoals juridische, psychologische, sociale en economische) aspecten van technologie en innovaties voor maatschappelijke vraagstukken in kaart en is gericht op het concrete ontwerp van oplossingen voor die vraagstukken. Meer informatie over de MVI-benadering is beschikbaar op het webportal van MVI.

Deadline: 19 maart 2019 (verplichte, beknopte vooraanmelding)
Budget: € 3 mln
Maximum aanvraag: 750.000 euro
Contactpersoon: Paulien Snellen p.snellen@nwo.nl

Meer informatie

Call ‘Digital Society – de geïnformeerde burger’

Deze call sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU. Het betreft specifiek de thema’s ‘Citizenship & democracy’ en ‘Digital Cities & Communities’. De programmalijnen ‘Responsible Data Science’  en ‘Safety&Security’ van deze VSNU-agenda zullen als dwarsdoorsnijdende lijnen onderdeel uit maken van de onderzoeksprojecten. Het verbindende element tussen de verschillende thema’s is het menselijk handelen en de manier waarop bij dit handelen digitalisering en de toegang tot het digitaal domein een rol kan spelen om een Digital Divide met ongewenste sociale en culturele aspecten te voorkomen. Hoe kunnen we de digitale burger zo goed mogelijk toerusten voor participatie in het digitaal domein? En omgekeerd is het de vraag welke onderliggende ICT – technologieën ontwikkeld moeten worden om digitalisering in deze domeinen positief en met de mens-centraal te kunnen richten?

De call is een open oproep tot het indienen van uitgewerkte onderzoeksvoorstellen op het snijvlak van SGW- en ICT-onderzoek.

Deadline: 4 juni 2019
Budget: € 3 mln
Maximum aanvraag: € 500.000
Contact: Shahnaz Bodeving; digitalsociety@nwo.nl

Meer informatie

Bron: NWO