Experts

Programmacoördinatoren

Geert-Jan Houben (TU Delft)

Expertise

Pro Vice Rector Magnificus Artificial Intelligence, Data and Digitalisation (PVR AI) at Delft University of Technology (TU Delft).

Leading the TU Delft activities in the field of AI, data and digitalisation, for education, for research and valorisation, and for relevant support. This includes the establishment of TU Delft AI Labs to promote cross-fertilisation between AI experts and scientists who use AI in their research. It also includes the representation of TU Delft in regional, national and international co-operation on this theme.

Full professor of Web Information Systems (WIS) at the Software Technology (ST) department at Delft University of Technology (TU Delft).

Leading a research group on Web Information Systems (WIS) and involved in the education in Computer Science in Delft, with a focus on data-based information systems on the Web.

Sally Wyatt (Maastricht University)

Expertise

Ik ben professor Digital Cultures aan de Faculteit der Cultuur- en Menswetenschappen van de Universiteit Maastricht. Al sinds de late jaren ’80 doe ik onderzoek naar digitale technologieën en de maatschappelijke implicaties daarvan. Onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn standaardisering, de digitale kloof en sociale uitsluiting. Mijn meer recente werk betreft de rol van digitale media bij de productie van kennis (met inbegrip van vraagstukken omtrent open toegang en samenwerking) en de manieren waarop mensen bij het zoeken naar en produceren van gezondheidsinformatie gebruikmaken van internet en sociale media. Verder geef ik leiding aan de ontwikkeling van een nieuwe interdisciplinaire BA-opleiding ‘Digital Society’, die (afhankelijk van het accreditatieproces) in september 2019 van start gaat.

Expertise

Ik was me van meet af aan ervan bewust dat ik in mijn onderzoek naar de verbanden tussen technologische en maatschappelijke verandering het best een interdisciplinaire aanpak kon kiezen. De omwentelingen die zich op sociaal-technisch gebied voltrekken, grijpen in op elk aspect van de menselijke activiteit en brengen grote uitdagingen met zich mee als het gaat om onderzoeksmethoden en kennisproductie. Ik wil mijn ervaring met en inzicht in inhoudelijke vraagstukken en interdisciplinaire samenwerking graag inzetten om de samenwerking op de zeven thema’s en tussen onderzoekers te bevorderen.

Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)

Expertise

Marcel Broersma is hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is hoofd van de vakgroep Journalistiek en directeur van het Centre for Media and Journalism Studies. Zijn onderzoeksinteresses omvatten de transformatie in de journalistiek, innovatie en diffusie van journalistieke vormen en stijlen, politieke communicatie en lokale en regionale journalistiek. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over de geschiedenis en huidige ontwikkeling van de journalistiek in Nederland en vergeleken met elders.

Natali Helberger (Universiteit van Amsterdam)

Expertise

Natali Helberger is benoemd tot hoogleraar Informatierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA), met bijzondere aandacht voor informatiegebruik. Helberger onderzoekt hoe de rol van de informatiegebruiker verandert onder invloed van informatietechnologie en maatschappelijke en economische omstandigheden en analyseert de gevolgen hiervan voor de rechtspositie, rechten en verplichtingen van informatiegebruikers uit hoofde van de huidige en toekomstige wetgeving inzake media en communicatie, consumenten en gegevensbescherming. Helbergers onderzoek heeft een sterk interdisciplinaire component: om te beoordelen of en hoe informatiewetgeving aansluit bij de realiteit van informatiegebruikers en informatiemarkten, werkt ze regelmatig samen met communicatie- en cultuurwetenschappers, sociale wetenschappers, psychologen en economen.

Claes de Vreese (Universiteit van Amsterdam)

Expertise

Als hoogleraar Politieke Communicatie ben ik geïnteresseerd in de wijze waarop media en informatie het voor burgers mogelijk maken deel te nemen aan democratische processen. De mogelijkheden op dat vlak zijn aan veranderingen onderhevig en digitaliseringsprocessen wijzigen het karakter ervan. Natali Helberger en ik leiden een groot project over de aard en gevolgen van gepersonaliseerde communicatie. Het project is een goed voorbeeld van de manier waarop digitalisering invloed kan uitoefenen op de media en burgers in een democratie. Verder ben ik directeur van het Digital Communication Methods Lab, waarin we nieuwe benaderingen integreren in het onderzoek naar de rol van media en communicatie in een digitale wereld.

Ambities

Het onderdeel Citizenschip & Democracy van het initiatief De Digitale Samenleving vormt de hoeksteen van de manier waarop we deelnemen aan democratische processen in een veranderend media- en communicatielandschap en van de manier waarop we die processen organiseren en begrijpen. Als we erin slagen de middelen en verbeeldingskracht in dit onderdeel te bundelen, en dat hoop ik, kunnen we van Nederland een toonaangevende hub maken voor onderzoek en onderwijs over hoe je informatie het best kunt benaderen, toepassen en creëren om als burger te leven in een digitale samenleving.

Ton Wilthagen (Tilburg University)

Expertise

Mijn expertise ligt op het vlak van arbeidsmarkten, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, arbeidsbetrekkingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Ik ben met name geïnteresseerd in het verband tussen arbeidsmarktdynamiek en flexibilisering enerzijds en sociale samenhang, inclusie, bescherming en (nieuwe) zekerheden anderzijds. Een arbeidsmarkt die zowel dynamisch als inclusief is – kan zoiets bestaan? Wat is duurzaam arbeidsmarktbeleid? Een van de kernbegrippen die ik vanuit dit perspectief heb ontwikkeld, is “flexicurity”. Wat dynamiek betreft, ben ik ook geïnteresseerd in de vraag welke invloed nieuwe technologieën, zoals robotisering, op de arbeidsmarkt en het werk uitoefenen. Naast onderzoek en onderwijs (onder andere voor de masteropleiding Labour Law and Employment Relations en de onderzoeksmaster Rechtsgeleerdheid Tilburg/Leuven) houd ik mij als medeleider van het Impact Programme van de Universiteit Tilburg intensief bezig met het genereren van maatschappelijke impact vanuit kennis en wetenschap.

Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)

Expertise

Marcel Broersma is hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is hoofd van de vakgroep Journalistiek en directeur van het Centre for Media and Journalism Studies. Zijn onderzoeksinteresses omvatten de transformatie in de journalistiek, innovatie en diffusie van journalistieke vormen en stijlen, politieke communicatie en lokale en regionale journalistiek. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over de geschiedenis en huidige ontwikkeling van de journalistiek in Nederland en vergeleken met elders.

Franciska de Jong (Universiteit Utrecht)

Expertise

Franciska de Jong is hoogleraar e-Research in het kader van de geesteswetenschappen en uitvoerend directeur van CLARIN ERIC, het bestuursorgaan van CLARIN, statutair gezeteld aan de Universiteit Utrecht. Het doel van CLARIN (Common LAnguage Resources and Technology INfrastructure) is academici in de sociale en geesteswetenschappen naadloze toegang te verschaffen tot digitale taalgegevens en verwerkingstools in heel Europa. Momenteel legt ze zich met name toe op toegangstechnologie voor digitale bibliotheken, text mining, taaloverschrijdende retrieval, de publicatie van erfgoedcollecties (met name gesproken audio-archieven), en e-research in het algemeen.

Michel Dumontier (Maastricht University)

Expertise

Ik ben Distinguished Professor Data Science aan de Universiteit Maastricht. Mijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling van rekenmethoden voor verantwoord gebruik en schaalbare integratie van vindbare, toegankelijke, interoperable en herbruikbare gegevens en diensten. Mijn groep combineert semantische webtechnologieën met machineleren en netwerkanalyse voor het ontdekken en personaliseren van geneesmiddelen. Ook geef ik leiding aan een nieuwe interfacultaire instelling, het Institute of Data Science van de Universiteit Maastricht, dat wetenschap, technologie en sociale, wettelijke en ethische aspecten bij elkaar brengt met als doel gemeenschappen te versterken, wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen en gezondheid en welzijn te bevorderen.

Ambities

Ik streef naar de ontwikkeling van een transdisciplinair programma voor onderzoek en onderwijs waarin wordt onderzocht hoe datawetenschap en kunstmatige intelligentie het best kunnen worden benut om urgente vraagstukken in een digitaliserende wereld aan te pakken. Een groot deel van mijn werk zal bestaan uit onderzoek naar methoden in de datawetenschap om multidisciplinaire samenwerking te versterken, nieuwe stromen van interdisciplinair onderwijs te creëren en doeltreffende manieren vast te stellen om verantwoorde onderzoeken en innovatie op het gebied van datawetenschap nauwer aan elkaar te koppelen ten behoeve van een met data science vertrouwde samenleving.

Geert-Jan Houben (TU Delft)

Expertise

Als computerwetenschapper die is opgeleid in het werken met databases, heb ik me in mijn onderzoek altijd gericht op doeltreffende methoden om zinvolle informatie uit grote datasets te halen. Ik concentreer me vooral op grote datasets op het web. Het grootste deel van mijn onderzoek is gewijd aan methoden voor de toekenning van betekenis aan webgegevens, bijvoorbeeld om webgebaseerde informatiesystemen in staat te stellen de gebruikers ervan op hen afgestemde of gepersonaliseerde gegevens te leveren. Als wetenschapper die zich in het centrum van data science beweegt, doe ik momenteel onderzoek naar de theorie en technologie op basis waarvan ontwikkelaars en gebruikers van datagestuurde systemen kunnen vertrouwen op informatie die deze systemen verstrekken.

Ambities

Met het onderzoeksprogramma de Digitale Samenleving kunnen we het bewustzijn vergroten omtrent de fundamentele rol die datawetenschap speelt in veel onderzoeksinspanningen op het gebied van de digitale samenleving. Als verenigde universiteiten kunnen we het onderzoek rondom datawetenschap verder ontwikkelen. We streven ernaar dat bij al het onderzoek waarvoor grote datasets worden gebruikt, kan worden vertrouwd op de inzichten die uit de gegevens zijn afgeleid, zodanig dat alle onderzoekers deze wetenschap op verantwoorde wijze kunnen toepassen.

Frank van Harmelen (Vrije Universiteit Amsterdam)

Expertise

Frank van Harmelen is hoogleraar Kennisrepresentatie en redeneren binnen de vakgroep Computerwetenschappen (Faculteit der Wetenschappen) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2000 speelt hij een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van het semantisch web, die tot doel heeft webgegevens met machines semantisch interpretabel te maken aan de hand van formele representaties. Als mede-hoofdonderzoeker was hij verbonden aan het eerste Europese project op het gebied van het semantisch web (OnToKnowledge, 1999), waarmee de fundamenten werden gelegd voor de ontologietaal OWL. Die taal is wereldwijd de standaard geworden, wordt commercieel breed toegepast en heeft zich ontwikkeld tot de basis voor een complete onderzoeksgemeenschap. In de afgelopen jaren heeft hij vooropgelopen bij de ontwikkeling van grootschalige machines voor reasoning. Hij was wetenschappelijk directeur van de Large Knowledge Collider, een platform voor gespreide berekening via semantische grafen met miljarden takken, waaraan de EU een subsidie van 10 miljoen euro had toegewezen. Samen met zijn student Jacopo Urbani heeft hij op dit vlak prijswinnend en baanbrekend werk geleverd. Hij is wetenschappelijk directeur van The Network Institute, waar 150 onderzoekers van de faculteiten voor sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en computerwetenschappen samenwerken aan onderzoeksthema’s op het gebied van computationele sociale wetenschappen en e-Humanities. Verder is hij gasthoogleraar aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Wuhan, China

Mykola Pechenizkiy (TU Eindhoven)

Expertise

Mykola Pechenizkiy is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Mathematics and Computer Science van de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij de leerstoel Data Mining bekleedt. Zijn onderzoeksinteresses omvatten data science, ontdekking van kennis en data mining, verantwoorde analytics (ethisch en discriminatiebewustzijn), contextbewuste voorspellende analytics, omgang met concept drift en herhaling van contexten, automatisch construeren van vormkenmerken en analyse van zich ontwikkelende netwerken. Zijn expertise en interesses liggen vooral op het gebied van voorspellende analytics, het ontdekken van kennis uit gegevensontwikkeling en de toepassing van deze gegevens voor de aanpak van reële problemen die zich in de industrie, in de geneeskunde en in het onderwijs voordoen. In het Data Science Center in Eindhoven geeft hij leiding aan het interdisciplinair onderzoeksprogramma Customer Journey, dat gericht is op de ontwikkeling van technieken voor geïnformeerde en verantwoorde analytics.

Corien Prins (Tilburg University)

 Expertise

Corien Prins is als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan de Tilburg Law School van de Tilburg University. Per 1 april 2017 is ze benoemd tot voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Prins is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de selectieadviescommissie parket Hoge Raad.  Tot 2008 was zij voorzitter van het Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT) en sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Linnet Taylor (Tilburg University)

Expertise

Linnet Taylor is Assistant Professor of Data Ethics, Law and Policy at the Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT). Her research focuses on global data justice – the development of a conceptual framework for the ethical and beneficial governance of data technologies based on insights from technology users and providers around the world.

Aarnout Brombacher (TU Eindhoven)

Expertise

Aarnout Brombacher, hoogleraar Design Theory and Information Flow Analysis, is geïnteresseerd in de velddata-analyse van complexe systemen bij interactie met gebruikers en gebruikersgemeenschappen, data-analyse en de hieruit voortvloeiende modellen van ontwerpkwaliteit zoals die door de klant worden waargenomen. Toen hij zijn loopbaan aan de Technische Universiteit Eindhoven begon, richtte hij zich in zowel de vakgroep Industrial Design als de vakgroep Mechanical Engineering op kwaliteit- en betrouwbaarheidsbeheer. Hij heeft uitgebreide ervaring met verbeterprojecten voor industriële kwaliteit en betrouwbaarheid, ontwikkelingstools en analysemethoden voor dit domein. Later verschoven zijn interesses in de richting van sport, activiteit en menselijke gezondheid. Hij begon gebruik te maken van de toenemende hoeveelheid gegevens over individuele activiteit om voor meer mensen kansen te scheppen om actief te worden. Momenteel is hij lid van het Nationaal TopTeam (adviesorgaan van de overheid) voor sport en vitaliteit dat de veertien Nederlandse universiteiten op dit gebied vertegenwoordigt.

André Dekker (Maastricht University)

Expertise

Ik ben hoogleraar Clinical Data Science aan de Universiteit Maastricht en geef leiding aan de onderzoeksdivisie van MAASTRO Knowledge Engineering, die is verbonden aan de onderzoekschool voor groei en ontwikkeling GROW van de Universiteit Maastricht. Ik richt me in mijn onderzoek op drie hoofdthema’s: bouwen van infrastructuren voor het wereldwijd delen van gegevens; op basis van deze gegevens modellen ontwikkelen voor uitkomstprognoses bij kanker met behulp van machineleren; en de resultaten van deze prognosemodellen toepassen om de levens van kankerpatiënten te verbeteren. Onze wetenschappelijke doorbraak was de ontwikkeling van een leerinfrastructuur voor de uitwisseling en verspreiding van gegevens zonder dat die gegevens het ziekenhuis hoefden te verlaten. Hierdoor konden veel ethische en andere belemmeringen voor het delen van gezondheidsgegevens worden weggenomen. We hebben aangetoond dat deze aanpak in meer dan twintig kankercentra wereldwijd heeft gewerkt.

Andrea Evers (Leiden Universiteit)

Expertise

Andrea Evers is hoogleraar Gezondheidspsychologie en voorzitter van de vakgroep Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Na het halen van haar PhD (cum laude) ontving zij een aantal persoonlijke subsidies voor excellente onderzoekers (NWO-Veni 2004, NWO-Vidi 2009, ERC Consolidator Grant 2013, ERC Proof of Concept 2015, NWO-Vici 2017) voor haar innovatieve, interdisciplinaire en translationele onderzoek naar psychoneurobiologische mechanismen en behandelingen bij gezondheid en ziekte. Haar onderzoek kenmerkt zich door een sterke interdisciplinaire focus waarin verbindingen worden gelegd tussen sociale wetenschappen en biomedische en biowetenschappen en ook neurowetenschappen en geesteswetenschappen een rol spelen. Andrea Evers, die kan bogen op brede klinische en doceerervaring, weet in haar werk op unieke wijze fundamentele wetenschap met toegepaste wetenschap te combineren door zich te richten op zowel basisonderzoek naar psychoneurobiologie (bijv. stressmechanismen) als translationeel onderzoek naar screening en innovatieve interventies bij somatische aandoeningen (bijv. e-health tools). Ze heeft op haar onderzoeksgebied meer dan 200 nationale en internationale artikelen op haar naam staan.

Binnen het VSNU-onderzoeksprogramma de Digitale Samenleving is zij een van de nationale voorzitters van de programmalijn Health & Well-being. Haar activiteiten verbindt zij met verscheidene andere initiatieven. Zo vervult ze een boegbeeldfunctie ten gunste van de NeuroLabNL-route binnen de NWA (Nationale Wetenschapsagenda). Ook is ze een van de voorzitters van het e-Health-programma, dat binnen de LDE-samenwerking (Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam) deel uitmaakt van het Medical Delta-programma. Daarnaast is ze vicevoorzitter voor de profielruimte Health, Prevention and the Human Life Cycle van de Universiteit Leiden en het LUMC. Haar onderzoek is nauw verbonden met de klinische praktijk, die zij kent vanuit haar werk als klinisch psycholoog bij het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC), onderdeel van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Andrea heeft zeer ruime ervaring als onderzoeker en therapeut op het gebied van zelfmanagement bij uiteenlopende chronisch-somatische aandoeningen. Ze heeft een grote verscheidenheid aan algemene en specifieke screening- en behandelingsprotocollen voor aandoeningen ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd die individueel kunnen worden toegepast via het internet (e-health). Het onderzoeksprogramma voor e-Health en zelfmanagement is met name bedoeld om de gezondheidszorg voor een breed scala van patiëntengroepen te optimaliseren. Dit gebeurt door ontwikkeling, evaluatie en implementatie van online screeninginstrumenten en zelfmanagamentinterventies die op individuele behoeften kunnen worden afgestemd. Het onderzoeksprogramma omvat uiteenlopende projecten gericht op het ontwikkelen en testen van de effectiviteit van digitale screeninginstrumenten voor de selectie van risicopatiënten aan wie interventies op maat kunnen worden aangeboden (bijv. online zelfmanagementinterventies voor risicopatiënten die problemen ondervinden met hun aanpassing aan een chronische aandoening). Daarbij wordt gebruikgemaakt van verschillende applicaties zoals apps, games, e-coaching en virtual reality.

Edith Feskens (Wageningen University & Research)

Epertise

Hoogleraar Voeding en gezondheid in de levenscyclus.

Heleen Riper (Vrije Universiteit Amsterdam)

Expertise

Heleen Riper is hoogleraar e-Mental-Health en werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), bij GGZ inGeest (onderzoeksafdeling van een grote dienstverlener op het gebied van geestelijke gezondheid in Amsterdam) en aan de Leuphana Universiteit (onderzoekscentrum e-Mental-Health) in het Duitse Lüneburg. In de afgelopen vijftien jaar lag de focus van haar onderzoek op de ontwikkeling van interventies op het gebied van e-Mental-Health voor algemeen voorkomende psychische stoornissen en aandoeningen door middelengebruik, de toetsing van deze interventies op klinische werkzaamheid en kosteneffectiviteit, en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk. Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar de vereisten en effecten van e-Mental-Health op nationale en internationale niveaus van gezondheidszorgbeleid. In het kader van haar huidige onderzoeksactiviteiten richt zij zich op innovatieve mobiele gezondheidstoepassingen, sociale media en gemengde zorg voor de preventie en behandeling van algemene psychische stoornissen. Nieuwe methodologische uitdagingen zijn onder meer de toepassing en evaluatie van mobiele ecologische kortstondige beoordelingen en interventies, ‘serious gaming’-technieken voor geestelijke gezondheidszorg en Intelligent Reasoning Systems voor modellering van de virtuele patiënt.

Hermie Hermens (University of Twente)

Expertise

Prof. Dr. Ir. Hermie J. Hermens deed zijn master in Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde op oppervlakte EMG-modellering, -verwerking en klinische toepassingen en werd daarna hoogleraar Neuromuscular Control aan de Universiteit Twente. Hij was de initiator en coördinator van het SENIAM-project, dat resulteerde in een algemeen geaccepteerde wereldwijde standaard voor EMG-elektrodes en hun plaatsing op de spieren, en daarmee een grote impact had.

Hermie was mede-oprichter van Roessingh Research and Development (RRD), dat is voortgekomen uit het Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCV). RCV is inmiddels uitgegroeid tot het grootste instituut op het gebied van Revalidatietechnologie en Telegeneeskunde in Nederland. Hij was ook een van de initiatiefnemers van het Centre for Care Technology Research (CCTR), waar hij momenteel directeur Technologie is. CCTR is een van de acht Centres of Research Excellence (CoRE’s) van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI).

Gaandeweg verlegde hij zijn onderzoeksgebied van revalidatietechnologie naar het combineren van biomedische technologie met ICT, voor de ontwikkeling van innovatieve monitoring en coaching op afstand voor mensen met chronische aandoeningen. In 2008 werd hij benoemd tot professor Telegeneeskunde en hoofd van de onderzoeksgroep Telegeneeskunde aan UTwente, in 2010 werd hij directeur Telegeneeskunde bij RRD en gasthoogleraar aan de Caledonian University in Glasgow.

Hermie is (mede-)auteur van meer dan 300 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties en van nog veel meer congrespublicaties. Dit komt tot uiting in een hoge h-index (59). Zijn werk is inmiddels meer dan 16.000 keer geciteerd. Hij heeft drie Europese projecten gecoördineerd en deelgenomen aan meer dan 25 andere internationale projecten op het gebied van revalidatietechnologie en telegeneeskunde. In zij huidige onderzoek richt hij zich vooral op slimme automatische coachingsystemen met behulp van on-body sensing en gepersonaliseerde feedback, en intelligente contextbewuste systemen/diensten die mensen met chronische aandoeningen helpen om zelfstandig te leven.

Momenteel coördineert Hermie het H2020-project Council of Coaches, dat zich richt op een nieuwe, disruptieve manier van coaching met behulp van meerdere kunstmatige coaches en het onlangs gefinancierde Data2person-project EDIC (Exceptional and Deep Intelligent Coach). Hij is de coördinator van het UT-brede multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Personalized eHealth Technology’. Binnen het VSNU-programma Digital Society is hij een van de nationale voorzitters van het programma Health &  Well-Being

Natasha Maurits (Rijksuniversiteit Groningen)

Expertise

Prof. dr. ir. Natasha Maurits is hoogleraar Klinische Neuroengineering op de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, alsook Chief Scientific Information Officer (CSIO), een functie waarin zij leiding geeft aan de afdeling Informatiemanagement voor Onderzoek, Onderwijs en Opleiding van het UMCG. Zij is ook gastdocent op de afdeling Biomedical Engineering van Strathclyde University in Glasgow (Verenigd Koninkrijk). Haar onderzoek is gericht op klinische neuroengineering, in het bijzonder biomedische signaalanalyse, multimodale neuroimaging, high density EEG-registratie, visualisatie van hoogdimensionale data en thuisdiagnose met neurologische apps (bewegingsstoornissen, neuromusculaire aandoeningen, dementie, beroerte, trauma) en cognitie (gezond ouder worden, dyslexie).

Zij heeft meer dan 130 collegiaal getoetste internationale artikelen gepubliceerd, evenals twee boeken (‘From neurology to methodology and back: an introduction to clinical neuroengineering’ (2012) en ‘Math for scientists: refreshing the essentials’ (2017), beide bij uitgeverij Springer). Zij is verder een vooraanstaand lid van de IEEE, wetenschappelijk redacteur van PLoS ONE, bestuurslid van de Nederlandse Neurofederatie (tot 2018), lid van de adviesraad van de School of Mathematics van Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Lincoln School of Mathematics and Physics (Verenigd Koninkrijk).

Binnen het thema Health & Well-being van het VSNU-programma Digitale Samenleving vertegenwoordigt zij het UMCG/RuG, waarbij zij specifieke aandacht besteedt aan gezond ouder worden, e-Health en ‘hospital-at-home’ (H@H). Vanuit haar functie als CSIO van het UMCG heeft zij veel interesse voor het GO FAIR-initiatief, persoonlijke gezondheidsomgevingen, het koppelen en delen van (medische en zorg)gegevens en de ethische en juridische implicaties daarvan.

Margriet Sitskoorn (Tilburg University)

Expertise

Margriet Sitskoorn is hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Tilburg.

Harold Bekkering (Radboud Universiteit)

Expertise

Harold Bekkering is hoogleraar Cognitieve Psychologie aan het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn onderzoek bestrijkt allerlei uiteenlopende manieren van leren, variërend van sensomotorisch leren op basisniveau tot complexe vormen van sociaal leren. De laatste tijd richt hij zich op de implementatie van kennis over menselijk leren in onderwijsomgevingen.

Max Louwerse (Tilburg University)

Expertise

Max Louwerse is hoogleraar Cognitieve Psychologie en Kunstmatige Intelligentie bij de vakgroep Cognitive Science & Artificial Intelligence van de Universiteit Tilburg. Hij behaalde zijn PhD in Linguistics aan de Universiteit van Edinburgh en trad in dienst als hoogleraar bij de Universiteit van Memphis, waar hij was verbonden aan de vakgroep Psychology en het Institute for Intelligent Systems. Bij dat instituut heeft hij ook de functie van directeur vervuld. Louwerse heeft meer dan 120 artikelen gepubliceerd in tijdschriften, verhandelingen en boeken op het gebied van cognitieve wetenschap, computerlinguïstiek en psycholinguïstiek (tekst en discours, multimodale communicatie, belichaamde cognitie, medische informatica en ruimtelijk-temporele modellen). Hij is houder van twee octrooien. Louwerse was oprichter van het DAF Technology Lab, het laboratorium voor virtuele en gemengde realiteit op de campus van de Universiteit Tilburg. Hij heeft deelgenomen aan de oprichting van de Jheronimus Academy of Data Science en was mede-oprichter van Mind Labs.

Marcus Specht (Open Universiteit)

Expertise

Door mijn achtergrond in de psychologie en technologie heb ik altijd onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen mens en techniek. Mensen in staat stellen om met behulp van technologie efficiënter, effectiever en plezieriger te leren is de grootste uitdaging in de komende eeuw van digitaal onderwijs. Ik heb vanuit een ontwerpgerichte invalshoek nieuwe mogelijkheden verkend, nieuwe technologie voor onderwijskundige toepassingen ontwikkeld en een evaluatie gemaakt van technologie waarmee mensen beter kunnen leren. Behalve op mogelijkheden om de efficiëntie van het menselijk leren te bevorderen, richt ik mij in mijn onderzoek ook op de invloed van technologie op processen met betrekking tot informatieverspreiding, onderwijsmonitoring en formatieve beoordeling, en ontwikkeling van onderwijsmateriaal.

Ambities

Mogelijkheden scheppen voor nieuwe vormen van digitaal leren en onderwijs en daarnaast begrijpen wat het beste werkt en wat in welke context essentiële kennis is voor de toekomst van het menselijk leren. Mijn doel is om op basis van een zowel integrale als gerichte onderzoeksbenadering aan te geven wat gedaan kan worden om menselijk leren zichtbaar te maken, hoe faciliterende technologieën kunnen worden ontworpen en gebouwd, en op welke wijze individuen, groepen en organisaties bij het leren beter en flexibeler kunnen worden ondersteund.

Marleen Huysman (Vrije Universiteit Amsterdam)

Expertise

Ik ben als hoogleraar verbonden aan de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In mijn onderzoek richt ik me op de, vaak onbedoelde, gevolgen van digitale technologieën voor de manier waarop we werken en dingen organiseren. Ik doe onderzoek naar sociaal-technische methoden om te begrijpen hoe onze traditionele opvattingen over het organiseren van werk worden uitgedaagd in onze digitale samenleving. Een kenmerk van het onderzoek in mijn groep (www.kinresearch.nl) is dat we inzicht scheppen in de ontwikkeling en toepassing van digitale technologieën door onderzoek te doen naar het verloop van deze processen in de praktijk. Dat doen we in nauwe samenwerking met organisaties.

Ambities

Het is mijn ambitie om Nederland te helpen bij de ontwikkeling van een maatschappelijk verantwoorde digitale economie die draait om mensen. Om dat te bereiken streef ik naar de vorming van een onderzoeksgemeenschap bestaande uit interdisciplinaire onderzoekers die zich bezighouden met digitale innovatie op het gebied van werk en organisatie waarin mensen centraal staan. Ik zal werken aan het bevorderen van een nauwe samenwerking tussen deze academische gemeenschap en organisaties om ervoor te zorgen dat ons onderzoek vruchten afwerpt en bijdraagt tot een verantwoorde, duurzame en betekenisvolle toekomst van werk en organisatie.

Tanja van der Lippe (Universiteit Utrecht)

Expertise

Tanja van der Lippe is hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties bij de vakgroep Sociologie en onderzoeksschool ICS van de Universiteit Utrecht. Ze is hoofd van die vakgroep en onderzoeksdirecteur bij ICS Utrecht. Ze doet onderzoek naar de relatie tussen werk en gezin in Nederland en andere samenlevingen, waarvoor ze aanzienlijke subsidies heeft verworven van Nederlandse en Europese stichtingen voor wetenschap. Ze is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW, 2014) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW, 2013). Ze heeft uitgebreid gepubliceerd over vergelijkend onderzoek op het gebied van werk en zorg van mannen en vrouwen, tijdsbesteding en tijdsdruk, en de positie (waaronder leidinggevende posities) van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in West- en Oost-Europese landen.

Frits Claassen (Wageningen University & Research)

Expertise

Frits Claassen is Universitair hoofddocent, Operations Research and Logistics, Wageningen University & Research.

 

 

Liesbet van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Expertise

Onderwijsdirecteur van Leiden-Delft-Erasmus Centre for Big Open and Linked Data (BOLD) Cities. Onze agenda handelt over de verantwoorde toepassing van datawetenschap ten behoeve van publieke waarden en het algemeen belang in stedelijke omgevingen. Dit kan alles inhouden van oplossingen voor slimme mobiliteit tot datagestuurde uitkeringsstelsels. Principieel werken wij samen met lokale overheden, creatieve professionals en het maatschappelijk middenveld. De SHARED-waarden zijn door ons ontwikkeld als criterium voor mensgerichte informatietechnologie en dienen in ons onderzoek om te beoordelen of en hoe de stad en haar inwoners baat hebben bij op steden gerichte datawetenschapprojecten.

Ambities

Er is een overvloed aan kleine en grote onderzoeksprojecten over de digitalisering en dataficering van steden. Veel steden afficheren zichzelf als ‘slim’, maar vooralsnog vindt er maar weinig uitwisseling plaats tussen het enorme aantal initiatieven en is er weinig inzicht in beste praktijken. Van schaling en uitbreiding is al helemaal geen sprake. Ons doel met het thema ‘Digital Cities & Communities’ van de VSNU-agenda is bestaand onderzoek, laboratoria, experimenten en try-outs te inventariseren, een ‘observatorium’ voor het volgen van toekomstig werk in te richten en mechanismen voor uitbreiden en schalen vast te stellen die relevant zijn voor alle partners van de vierdubbele helix: kennisinstituten, (lokale) overheden, de creatieve sector en het maatschappelijk middenveld.

Herbert Bos (Vrije Universiteit Amsterdam)

Expertise

Herbert Bos is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en geeft leiding aan de onderzoeksgroep VUSec Systems Security. Hij heeft een ERC-startsubsidie ontvangen voor het werk aan reverse engineering en een NWO VICI-subsidie voor het werk aan vulnerability detection. Deze en andere onderwerpen op het gebied van systeembeveiliging liggen hem nog steeds nauw aan het hart. Andere onderzoeksinteresses zijn OS Design, netwerken en betrouwbare systemen. Herbert heeft vier jaar gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Daarvoor had hij zijn PhD. behaald aan de Cambridge University Computer Laboratory, waarna hij korte tijd gewerkt heeft bij KPN Research (nu TNO Telecom).

Michel van Eeten (TU Delft)

Expertise

Hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder de governance van infrastructuren bij de sectie Beleid, Organisatie, Recht en Gaming. Daarnaast ben ik directeur van de TBM Graduate School in oprichting. In mijn huidige onderzoek richt ik me op meerdere onderwerpen, met name de governance van infrastructuren, internetveiligheid, organisaties met hoge betrouwbaarheid en netwerken met diverse actoren. Ik geef les over deze en andere onderwerpen aan de Technische Universiteit Delft en aan de opleiding Bestuurskunde in Den Haag, waar onderwijs wordt gegeven voor leidinggevenden in de publieke sector.

Bart Jacobs (Radboud Universiteit)

Expertise

Hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur, Digital Security Group, Institute for Computing and Information Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn onderzoek is gericht op theoretische en praktische aspecten van veiligheid. Aan theoretische zijde ligt de nadruk op kwantumlogica en probabilistische berekeningen (zie ook de EfProb Python library). Voor dit onderzoek heb ik een ERC Advanced Grant ontvangen. Aan praktische zijde liggen mijn interesses op het gebied van identiteits- en privacybeheer, zie bijv. het IRMA-project en de video over op attributen gebaseerde authenticatie, beveiliging en privacy bij gepersonaliseerde geneesmiddelen (zie de PEP-technologie), cyberbeveiliging en -inlichtingen, en de maatschappelijke aspecten van computerbeveiliging in bredere zin.

Stay updated by subscribing
to our newsletter.