Citizenship & Democracy

Vertrouwen, dialoog en besluitvorming opnieuw uitvinden

De informatierevolutie heeft ervoor gezorgd mensen zich beter dan ooit kunnen laten informeren, maar heeft ook ruim baan gegeven aan ‘nepnieuws’ met als gevolg dat wantrouwen en polarisatie toenemen. In een tijd waarin vraagtekens worden gezet bij de legitimiteit van nationale en internationale overheidssystemen is het belangrijk dat we instellingen versterken die belangrijk zijn voor de democratie, de economische vooruitgang en de rechtsstaat. Digitale connectiviteit kan worden gebruikt om sociale uitsluiting tegen te gaan en om sociale cohesie te bevorderen. Deze en overig gerelateerde maatschappelijke uitdagingen worden behandeld in de programmalijn Citizenship & Democracy.

23 November 2017

Digitale Samenleving Onderzoeksagenda

6 maart 2024

Registratie Conferentie 25 April 2024

7 februari 2024

2024 Save the date: Digitale Samenleving Conferentie

6 december 2022

Foto’s conferentie 28 November 2022

MEER UPDATES →
Wetenschappers zoeken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot Citizenship & Democracy:

Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)

Expertise

Marcel Broersma is hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is hoofd van de vakgroep Journalistiek en directeur van het Centre for Media and Journalism Studies. Zijn onderzoeksinteresses omvatten de transformatie in de journalistiek, innovatie en diffusie van journalistieke vormen en stijlen, politieke communicatie en lokale en regionale journalistiek. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over de geschiedenis en huidige ontwikkeling van de journalistiek in Nederland en vergeleken met elders.

Claes de Vreese (Universiteit van Amsterdam)

Expertise

Als hoogleraar Politieke Communicatie ben ik geïnteresseerd in de wijze waarop media en informatie het voor burgers mogelijk maken deel te nemen aan democratische processen. De mogelijkheden op dat vlak zijn aan veranderingen onderhevig en digitaliseringsprocessen wijzigen het karakter ervan. Natali Helberger en ik leiden een groot project over de aard en gevolgen van gepersonaliseerde communicatie . Het project is een goed voorbeeld van de manier waarop digitalisering invloed kan uitoefenen op de media en burgers in een democratie. Verder ben ik directeur van het Digital Communication Methods Lab, waarin we nieuwe benaderingen integreren in het onderzoek naar de rol van media en communicatie in een digitale wereld.

Ambities

Het onderdeel Citizenschip & Democracy van het initiatief de Digitale Samenleving vormt de hoeksteen van de manier waarop we deelnemen aan democratische processen in een veranderend media- en communicatielandschap en van de manier waarop we die processen organiseren en begrijpen. Als we erin slagen de middelen en verbeeldingskracht in dit onderdeel te bundelen, en dat hoop ik, kunnen we van Nederland een toonaangevende hub maken voor onderzoek en onderwijs over hoe je informatie het best kunt benaderen, toepassen en creëren om als burger te leven in een digitale samenleving.

Natali Helberger (Universiteit van Amsterdam)

Expertise

Natali Helberger is benoemd tot hoogleraar Informatierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA), met bijzondere aandacht voor informatiegebruik. Helberger onderzoekt hoe de rol van de informatiegebruiker verandert onder invloed van informatietechnologie en maatschappelijke en economische omstandigheden en analyseert de gevolgen hiervan voor de rechtspositie, rechten en verplichtingen van informatiegebruikers uit hoofde van de huidige en toekomstige wetgeving inzake media en communicatie, consumenten en gegevensbescherming. Helbergers onderzoek heeft een sterk interdisciplinaire component: om te beoordelen of en hoe informatiewetgeving aansluit bij de realiteit van informatiegebruikers en informatiemarkten, werkt ze regelmatig samen met communicatie- en cultuurwetenschappers, sociale wetenschappers, psychologen en economen.

Ton Wilthagen (Tilburg University)

Expertise

Mijn expertise ligt op het vlak van arbeidsmarkten, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, arbeidsbetrekkingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Ik ben met name geïnteresseerd in het verband tussen arbeidsmarktdynamiek en flexibilisering enerzijds en sociale samenhang, inclusie, bescherming en (nieuwe) zekerheden anderzijds. Een arbeidsmarkt die zowel dynamisch als inclusief is – kan zoiets bestaan? Wat is duurzaam arbeidsmarktbeleid? Een van de kernbegrippen die ik vanuit dit perspectief heb ontwikkeld, is “flexicurity”. Wat dynamiek betreft, ben ik ook geïnteresseerd in de vraag welke invloed nieuwe technologieën, zoals robotisering, op de arbeidsmarkt en het werk uitoefenen. Naast onderzoek en onderwijs (onder andere voor de masteropleiding Labour Law and Employment Relations en de onderzoeksmaster Rechtsgeleerdheid Tilburg/Leuven) houd ik mij als medeleider van het Impact Programme van de Universiteit Tilburg intensief bezig met het genereren van maatschappelijke impact vanuit kennis en wetenschap.

Franciska de Jong (Universiteit Utrecht)

Expertise

Franciska de Jong is hoogleraar e-Research in het kader van de geesteswetenschappen en uitvoerend directeur van CLARIN ERIC, het bestuursorgaan van CLARIN, statutair gezeteld aan de Universiteit Utrecht. Het doel van CLARIN (Common LAnguage Resources and Technology INfrastructure) is academici in de sociale en geesteswetenschappen naadloze toegang te verschaffen tot digitale taalgegevens en verwerkingstools in heel Europa. Momenteel legt ze zich met name toe op toegangstechnologie voor digitale bibliotheken, text mining, taaloverschrijdende retrieval, de publicatie van erfgoedcollecties (met name gesproken audio-archieven), en e-research in het algemeen.

Blijf up to date: schijf je in
op onze nieuwsbrief.